Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkono – Przedszkolny nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Miejskiego nr 2 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 •  zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 2 posiada ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przedszkola Miejskiego nr 2. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Rypin. Osobą kontaktową jest Marcin Kowalczyk, marcin[dot]kowalczyk[at]rypin[dot]eu.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 280 96 22.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Przedszkole Miejskie nr 2

87-500 Rypin, ul. Wojska Polskiego  11
Tel.: 54 280 31 32
E-mail: pm2[at]rypin[dot]eu
Strona internetowa: www.pm2.rypin.eu

 

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście do Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 11 : do budynku prowadzi jedno główne wejście od ul. Wojska Polskiego 9 . Do budynku prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.  Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje. W budynku nie ma platformy przyschodowej. W  budynku nie ma windy.

 Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym na parkingu ogólnodostępnym Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Przedszkolu  nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>